Sidhuvudbild

Föräldrakooperativ

Hattstugan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Familjerna är medlemmar i föreningen och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Förskolechefen och pedagogerna ansvarar för pedagogiken och arbetet med barnen. Föräldrarna ansvarar i sin tur för driften av kooperativet.

Fördelar med ett föräldrakooperativ
- Stor möjlighet att påverka verksamheten och att prioritera det som är viktigast för barnen
- Korta beslutsvägar
- God inblick i barnens närmiljö

Delaktighet från familjerna
Alla föräldrar är delaktiga och bidrar – en del sitter med i styrelsen medan andra hjälper till med uppgifter som exempelvis underhåll av ute-/innemiljö och trivselarrangemang. Detta gör att vi istället kan lägga mer resurser på verksamheten och en högre personaltäthet.

Vissa tjänster såsom lunchcatering, den mesta städningen och vikarier vid planerad ledighet köps in.

Vi arbetar med ett joursystem som innebär att föräldrar kan få "vikariera" när en pedagog är sjuk. Detta sker enligt ett i förväg planerat schema och i praktiken har man en eventuell jourdag 1-2 gånger per termin.

Föräldrakooperativ innebär inte bara ett större ansvar utan ger även större insyn i verksamheten och ditt barns vardag. Genom möjligheten att vara delaktig i det dagliga arbetet lär man känna de andra barnen och föräldrarna samt personalen bättre vilket skapar gemenskap som i sin tur skapar trygghet för våra barn.

Styrelsen väljs av medlemmarna (föräldrarna) och alla medlemmar ska vara beredda att sitta minst ett år i styrelsen. Vid de årliga stämmorna har varje medlem en röst och är på så sätt med och påverkar verksamheten.

Hattstugan_Montessori_delar.JPG

”Det känns harmoniskt och välordnat, var sak på sin plats med spännande Montessorimaterial, både för små och stora barn.” Mamma till Valter 6 år och Frank 2 år